گزارش و رویدادهای ایران و جهان

ایران در 200 سال پیش

پیوند با جنبش

ویدئوها

 نوشتارها

آر مانهای جنبش

 برگ نخست

 

اهداف جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران

این جنبش که خودجوش از میان ایران پرستان واقعی تحقق یافته، ضمن اعلام موجودیت و ارائه آرمانهای خود از تمامی هم میهنان وطن پرست که همسو با اصول زیر می باشند دعوت به همکاری می نماید.

4 اصل جنبش به قرار زیر می باشند:

-1 براندازی و نابودی کامل و کلی جمهوری ضد ایرانی اسلامی
با توجه به کارنامه ننگین و سیاه این نظام ددمنش و ضد ایرانی در سی و یک سال گذشته احتمال هر گونه اصلاح در این رژیم غیر ممکن و نامیسر می باشد. بر این اساس ملت بزرگ ایران خواستار براندازی و نابودی کامل آن می باشند.

-2 برقراری یک نظام ناسیونالیستی (ملی گرایی) و همسو با پدافند منافع ملی
حکومت آینده ایران می بایست نظامی بر اساس ملی گرایی و وطن پرستی با حفظ تمامیت ارضی و آبهای مرزی ایران و باورمند به منافع ملی باشد. این اصل با مراجعه به نظرسنجی عمومی آزاد با نظارت نمایندگان ذیصلاح ایرانی و بین المللی، پس از فروپاشی این رژیم جنایتکار به تحقق خواهد پیوست.

-3 برقراری یک نظام سکولار
نظام بعدی سرزمین مقدس ایران می بایست بر پایه اصل سکولاریسم و با اجرای جدایی کامل هر اعتقاد دینی و یا ایدئولوژی سیاسی از کلیه امور کشوری و اجتماعی اقتصادی تحقق یابد.

-4 اعتقاد به پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان، به عنوان پرچم رسمی ملی ایران.

 

 

Back to Home

  Copyright © 2010 Movment to Support  Freedom in Iran. admin@jonbesh.ca Back to Home