گزارش و رویدادهای ایران و جهان

ایران در 200 سال پیش

پیوند با جنبش

ویدئوها

 نوشتارها

آر مانهای جنبش

 برگ نخست

ظاهرات 22 خرداد در میدان مل لستمن - تورنتو
حضور گستردۀ هم میهنان ایرانی ساکن تورنتو در این تظاهرات شرکت داشتند و گروه های شرکت کننده در این گرد هم آیی عبارت بودند از: پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم، و ایرانبانان

Mel Lastman Square Toronto  
     
     

تظاهرات ایرانیان مقیم کانادا در مقابل سفارت اشغالی ایران
بنا به دعوت جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، جمعی از هم میهنان در مقابل سفارت اشغالی ایران گرد هم آمدند و کشتار 5 تن از ایرانیان کرد بدست رژیم ضد ایرانی محکوم کردند.

 
     
     
     
     
     
     

Back to Home

  Copyright © 2010 Movment to Support  Freedom in Iran. admin@jonbesh.ca Back to Home